Kim jesteśmy

(Sola scriptura) Tylko Słowo Boże jest jednyną normą naszej wiary
(Solus Christus) Tylko Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem
(Sola gratia) Tylko łaską Jego zbawieni jesteśmy
(Sola fide) Tylko wiara może nas zbawić, nie uczynki aby się ktoś nie chlubił
(Soli Deo gloria) Tylko Bogu Jedynemu należy się Chwała

Kim jesteśmy

Kościół Zielonoświątkowy należy do rodziny kościołów protestanckich. Swoją wiarą nawiązuje do pięciu zasad protestantyzmu.

Sola Scriptura – jedynie Pismo Święte;

Sola Christus – jedynie Chrystus;

Sola Gratia – jedynie łaska;

Sola fide – jedynie wiara;

Soli Deo Gloria – tylko Bogu Chwała

Kościół Zielonoświątkowy jest częścią światowego ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, który zaczął się na początku poprzedniego wieku (1901 r.), a później rozlał się na cały świat ożywiając prawie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie.

Kościół Zielonoświątkowy jest kościołem charyzmatycznym, który wierzy, że Bóg działa dzisiaj w ponadnaturalny sposób, tak, jak w czasach biblijnych. Spontaniczność w modlitwie, radosny śpiew uwielbienia i ponadnaturalne, charyzmatyczne działanie Ducha Świętego są cechą charakterystyczną naszych nabożeństw, jak również zdrowe, wyważone ewangeliczne kazanie, oparte wyłącznie na Słowie Bożym.

Wyznanie wiary K.Z. jest oparte wyłącznie na Biblii, a struktura i działanie odzwierciedla biblijny model kościoła I-go wieku naszej ery. Kościół Zielonoświątkowy głęboko uznaje wolność każdego człowieka, odnosi się z szacunkiem do innych Kościołów Chrześcijańskich, a budując z nimi dobre braterskie relacje, nie wypiera się swojej teologicznej tożsamości. Nasze relacje z Jezusem muszą być w centrum, walka trwa nie między kościołami, lecz ze światem, jak naucza Biblia.

W Polsce KZ działa w oparciu o Ustawę Sejmową z 20 lutego 1997r. Dziennik Ustaw Nr 41.

W co wierzymy

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Historia Zboru

Początki

Początki naszej społeczności datują się na rok 2012, gdy do Krynicy Zdrój zaczęli przyjeżdżać bracia i siostry ze zboru „Chwały Bożej w Nowym Sączu.

Pragnieniem pastora sądeckiego zboru Jacka Orłowskiego i braci było, by w Krynicy Zdrój powstała społeczność, na sercu której Bóg położy pracę na niwie krynickiej ziemi.
Braćmi, którzy w tamtym czasie zdecydowali się prowadzić te spotkania był pastor Jacek Orłowski oraz brat Trevor Hawes, którzy co dwa tygodnie w soboty przyjeżdżali do Krynicy razem z innymi braćmi, aby tu się modlić i rozważać Boże Słowo.

Spotkania odbywały się przy Alei Tysiąclecia 43 w wynajmowanym od spółdzielni mieszkaniowej budynku, który jest zarazem siedzibą zboru Kościoła Zielonoświątkowego „Źródło Życia”. Od samego początku tej pracy pastor Jacek Orłowski, razem ze zborem w Nowym Sączu postanowili modlić się o lidera, któremu na sercu Bóg położy pracę w Krynicy Zdrój.
Od początku tych spotkań do Krynicy przyjeżdżała również siostra Iwona, by muzyką i śpiewem wspierać tą pracę. Latem 2013 siostra Iwona przejęła odpowiedzialność za te spotkania.
Na nabożeństwie w zborze „Chwały Bożej” w Nowym Sączu pastor Jacek Orłowski i starsi oraz diakoni modlili się o siostrę Iwonę, aby Pan błogosławił jej w tej pracy i aby przydał jej współpracowników, którzy razem z nią będą tworzyć nową społeczność w Krynicy.
Jednym z diakonów, który modlił się o siostrę Iwonę na tym nabożeństwie był brat Zbigniew Kusion. Nie wiedział on wtedy jeszcze, że Pan ma dla niego plan, który był związany z tą modlitwą.

Powołanie

Brat Zbigniew Kusion był diakonem zboru „Chwały Bożej” w Nowym Sączu, prowadził tam grupy domowe oraz usługiwał głosząc Słowo Boże na nabożeństwach i na szkółce niedzielnej.

Latem 2013 roku na weekendzie zborowym w Czchowie gościem usługującym był pastor Ryszard Krzywy, którego od ponad 20 lat Bóg używa jako swoje narzędzie, aby służyć poselstwem do zborów oraz indywidualnym słowem proroczym.
Wtedy też brat Zbigniew Kusion wraz z żoną Teresą usłyszeli od niego w indywidualnym proroctwie takie słowa: Tak mówi Pan „…Zabiorę was z tego miejsca gdzie jesteście, pojedziecie i założycie kościół i będzie to kościół, który będzie szybko wzrastał, gdzie będą manifestować się wszystkie dary Ducha.”

Będąc posłuszny Bożemu powołaniu brat Zbigniew, któremu Bóg potwierdzał w sercu to proroctwo, zaczął modlić się, aby Pan pokazał mu swoją wolę odnośnie Jego powołania. Pan odpowiadając na modlitwę położył bratu Zbyszkowi na sercu nowo tworzoną społeczność w Krynicy Zdroju.
Wiosną 2014 roku brat Zbigniew był już pewny tego, że Pan powołuje go do Krynicy. 6 kwietnia 2014 roku pastor Jacek Orłowski oraz starsi i diakoni zboru w Nowym Sączu na nabożeństwie niedzielnym modlili się i nakładali ręce na małżeństwo Teresę i Zbigniewa Kusion, błogosławiąc i wysyłając ich do pracy w Krynicy Zdrój.

Zespół apostolski

Gdy Pan wysyła do pracy i tworzy nową społeczność daje do serca przekonanie i dobiera współpracowników, którzy mają na sercu pragnienie, by oddać Panu swój czas, zdolności i wszystko to, co jest potrzebne do pracy Pańskiej.

Pan dobrał współpracowników bratu Zbyszkowi, jego żonie i dzieciom, którzy tak jak on postanowili swoje serce oddać Panu, by On używał ich jako swoje narzędzia do pracy w nowo powstającym krynickim zborze.

Współpracownikami z sądeckiego zboru, których Pan powoływał są: siostra, która wcześniej prowadziła spotkania społeczności w Krynicy, siostra Bożena i braterstwo Agnieszka i Antoni.

Ewangelizacja i chrzest

Od kwietnia 2014 roku grupa wierzących braci i sióstr z Nowego Sącza wraz z bratem Zbigniewem rozpoczęła regularne wyjazdy, aby na ulicach Krynicy Zdroju rozdawać Biblie i głosić ewangelię.

Spotkania Modlitewne oraz Studium Biblijne odbywały się co drugą sobotę w Krynicy, natomiast w Nowym Sączu w każdy wtorek.
Latem 2014 roku w parku przy ul Piłsudskiego w Krynicy zorganizowano Ewangelizację, podczas której głoszone było Boże Słowo oraz grał zespół uwielbiający ze zboru nowosądeckiego. Ewangelizację wsparła chrześcijańska grupa młodzieżowa ze Stanów Zjednoczonych.

Pan błogosławił w tej pracy i w ciągu tego kolejnego roku do nowo powstającego zboru „Zdrój Wody Żywej” dołączyli: nowo nawróceni bracia i siostry z Krynicy i Muszyny, a także bracia i siostry, których już wcześniej Pan powołał do swojego Królestwa: brat Mieczysław, braterstwo Zofia i Jan, braterstwo Danusia i Bogdan z synem.

Od 28 czerwca 2015 roku w nowo powstałym zborze „Zdrój Wody Żywej” rozpoczęły się regularne nabożeństwa niedzielne, które odbywają się do dziś o godzinie 15-tej.
30 sierpnia 2015 roku odbył się pierwszy chrzest, który zorganizowany został w Muszynie na basenach potoku Złockiego. Była to wspaniała uroczystość, podczas której pięć osób zdecydowało się zawrzeć przymierze z Panem, ślubując Mu swoją wierność oraz wyznając swoją wiarę w Jezusa Chrystusa Pana naszego.
5 września 2015 roku odbyła się kolejna Ewangelizacja w Krynicy Zdroju, podczas której głoszone było Słowo Boże oraz rozdawano Nowe Testamenty.
To był wspaniały czas, gdy mogliśmy doświadczyć, jak Duch Święty działa i zmienia serca ludzkie. Wiele osób chciało się modlić o choroby i inne problemy.
Mogliśmy usługiwać wszystkim potrzebującym. Słowo Boże na Ewangelizacji głosił brat Zbigniew Kusion, a uwielbienie prowadził brat Bogdan.
Tydzień po Ewangelizacji 13 września nowo powstająca społeczność zboru „Zdrój wody Żywej” w Krynicy Zdrój została zaproszona do zboru „Chwały Bożej" w Nowym Sączu, gdzie pastor Jacek Orłowski wraz z pastorem pomocniczym Tomaszem Skórnóg oraz starszymi zboru modlili się o wszystkich tych, którzy utożsamiają się ze zborem krynickim i oficjalnie wysłali nas do nowo powstającego zboru. Po nabożeństwie odbył się wspólny obiad, po którym udaliśmy się na nabożeństwo w Krynicy.

Budowanie i powstanie nowego zboru

Był to czas kształtowania się nowego zboru i jego pracy. Cały czas nadzór nad placówką sprawował pastor Jacek Orłowski, który regularnie przyjeżdżał co miesiąc, aby wspierać prace brata Zbigniewa oraz wszystkich tych, którzy tworzą ten kościół.
Prace wspierali przez ten czas i wspierają nadal bracia i siostry z Nowego Sącza: brat Jim z żoną Elizabeth, brat Chris z żoną Olą oraz brat Andrzej z żoną Jadzią.

Nie był to łatwy czas. Dojazdy oraz początkowe stadium tworzenia Kościoła były wyzwaniem dla całej grupy. Pan uczył nas, jak głosić ewangelię, jak poznawać Jego Słowo oraz jak budować relacje oparte na miłości Jezusa i Społeczności z Duchem Świętym.
Nowy Rok 2016 witaliśmy w nowotarskim zborze kościoła zielonoświątkowego „Otwarte Drzwi. Centrum Chrześcijańskie”, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez pastora Janka Mamczura.
Od stycznia 2016 roku rozpoczęliśmy realizację „Projektu Filip”, który poprowadził dla nas pastor Leszek Szuba koordynator projektu z Tarnobrzega.

W styczniu 2016 roku placówkę w Krynicy tworzyło już 16 osób po chrzcie wodnym oraz 5 dzieci, wtedy też pastor Jacek Orłowski wysłał do Naczelnej Rady Kościoła dokumenty potrzebne do zarejestrowania nowego zboru.

Z dniem 2 lutego 2016 roku Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie powołała do istnienia Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Zdrój Wody Żywej” w Krynicy Zdroju z siedzibą przy Alejach Tysiąclecia 43.
Pastorem nadzorującym w/w zboru został prezbiter Jacek Orłowski.
6 marca 2016 roku po niedzielnym nabożeństwie odbyło się pierwsze spotkanie członkowskie nowo powstałego zboru, na którym po jednomyślnym głosowaniu wszystkich członków zboru, brat Zbigniew Kusion został powołany na urząd pełniącego obowiązki pastora w Zborze „Zdrój Wody Żywej” w Krynicy Zdroju.
Prezbiter Jacek Orłowski nałożył ręce na brata Zbigniewa i wraz ze wszystkimi zebranymi modlił się, powołując brata Zbigniewa do tej zaszczytnej służby.

Nowe miejsce, nowa służba, nowe dzieła …

W czerwcu 2016r. zbór „Zdrój Wody Żywej” przeprowadziliśmy się do nowego miejsca. Podziękowaliśmy naszym starszym braciom i siostrom za czas jaki wspólnie dał nam Pan przy ul 1000-lecia 43 i przeprowadziliśmy się z nabożeństwami do przestronnej sali przy ul. Kraszewskiego 37.

Lato 2016 było czasem ewangelizacji namiotowej podczas, której głosiliśmy słowo Boże rozdawaliśmy biblie oraz modliliśmy by Pan poruszał serca ludzi, którzy słyszeli Słowo Boże.

Jesienią zaprosiliśmy do zboru zespół SNAP. Wspaniały czas z Piotrem Stepniakiem w zborze oraz w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu zaowocował powołaniem nowej służby, w którą jako zbór zaangażowaliśmy się całym sercem. W październiku razem z pastorem Jackiem Orłowskim i braćmi z nowosądeckiego zboru ochrzciliśmy tam 11 braci. Chwała naszemu Panu Misja więzienna, która rozpoczęliśmy w ZK w Nowym Sączu dała nam wiele radości, a powołany zespół misji ( 3-ech braci i 2-ie siostry) dwa razy w tygodniu usługuje w wiezieniu.

Rok 2017 rozpoczął się w zborze akcją Gwiazdkowa Niespodzianka gdzie jako wolontariusze rozdawaliśmy paczki w Muszynie i Krynicy Zdrój. Ponad 300 dzieci otrzymało prezenty oraz usłyszało dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.

Latem gościliśmy pastora Michała Hałasa wraz z żona Martą oraz Jurka i Gosie Dajuk. To był wspaniały czas gdy na deptaku Krynickim zorganizowaliśmy z nimi kilka koncertów i ewangelizacji. Nie zapomnieliśmy zabrać ich do wiezienia :) Wspaniali Boży słudzy zainspirowali nas nową inspiracja i energią. Wierzymy że jeszcze wiele razy nas odwiedzą.

Koniec wakacji był szczególnym czasem dla naszego zboru gdyż odwiedził nas pastor Ryszard Krzywy, z którym zorganizowaliśmy dla nas i okolicznych zborów Warsztaty Prorocze podczas których Pan przemawiał osobiście do naszych serc oraz do serc naszych braci w sądeckim wiezieniu gdzie rozwijająca się służba i regularne nabożeństwa i ewangelizacje zaowocowały kolejnymi nawróceniami – kolejne 7 osób postanowiło tam zawrzeć przez chrzest Przymierze z Panem.

Rok 2017 zakończyliśmy nocnym nabożeństwem, podczas, którego składaliśmy świadectwa i dziękowaliśmy naszemu Panu za cały rok oraz nowych braci i siostry, którzy dołączyli do naszej zborowej rodziny. Zosia, Agata i Tomek z dziećmi, Agnieszka i Zdzisław oraz ich dzieci, Dorota, Rafał – Witamy Was bardzo serdecznie.

Idąc na cały świat…

Wierzymy, że powołaniem każdego zboru i każdego brata, każdej siostry jest głosić ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To nasza misja, nasz cel, nasze zadanie.

Styczeń roku 2018 rozpoczęliśmy trzema wspaniałymi wydarzeniami.
1. Odbył się chrzest podczas którego nasze nowe siostry i brat ślubowali posłuszeństwo naszemu Panu.
2. Gościliśmy prezbitera okręgowego Edwarda Lorka, który razem z prezbiterem Jackiem Orłowskim przyjechał ordynować p.o. pastora Zbigniewa Kusion na diakona kościoła oraz powołać go do służby pastorskiej.
3. Zorganizowaliśmy akcję z fundacją Samarytan Purs’e „Gwiazdkowa Niespodzianka”, podczas której rozdaliśmy paczki i głosiliśmy ewangelię wszystkim dzieciom w dwóch szkołach. Niech Pan będzie uwielbiony.
C.d.n.

Kontakt

Nabożeństwa

Niedziela 15:00

Studium Biblijne

Wtorek 18:00

Miejsce spotkań

ul. Kraszewskiego 37 Pierwsze piętro 33-380, Krynica-Zdrój

Pastor

Zbigniew Kusion
e-mail pastor@poczta.pl
telefon 605 641 400

Nr.konta

Bank BGŻ 98 2030 0045 1110 0000 0426 7990